hit
counter
Huurvoorwaarden
1 Reservering
Wij verhuren vakantiehuis Haus Tendler via onze website, telefoon of email. U ontvangt van ons een bevestiging met een opgave van de aanbetaling en de totale kosten. De aanbetaling bedraagt 25% van het te betalen bedrag.
2 Betaling en verdere afwikkeling
Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief. Als uw aanbetaling binnen 1 week niet ontvangen is, behouden wij het recht de woningen opnieuw te verhuren. Het resterende huurbedrag, inclusief bijkomende kosten, dient minimaal 6 weken voor huurdatum te zijn voldaan. Toeslagen die van overheidswege opgelegd worden, o.a. toeristenbelasting, zullen aan u doorberekend worden. Uw betaling houdt tevens in dat u akkoord gaat met deze huurvoorwaarden!
3 Annulering
Indien door welke omstandigheden dan ook, de woning door huurder niet betrokken kan worden, blijft de huurder aansprakelijk voor het resterende huurbedrag, tenzij de huurder 3 maanden voor de huurperiode de reservering schriftelijk annuleert. In dit geval zal de aanbetaling niet terugbetaald worden en dient als schadeloosstelling voor gederfde huurinkomsten. Wij zijn dan gerechtigd de woning aan anderen te verhuren.
4 Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door een ongeval, brand of welke oorzaak dan ook aan huurder of diens medebewoners, overkomen in of rondom de vakantiewoning. Indien wij door overmacht gedwongen zijn de huurovereenkomst te annuleren zijn wij op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal restitutie van het aan ons betaalde bedrag plaatsvinden. Huurder is aansprakelijk voor alle eventuele schade aan meubilair en/of inventaris door hem of zijn medebewoners veroorzaakt. Schade of vermissing dient uiterlijk aan het einde van de huurperiode te worden gemeld en vergoed.
5 Aankomst, vertrek en verblijf in de woning
De woningen mogen in geen geval zonder onze toestemming met meer personen worden betrokken dan vooraf is overeengekomen. Roken is alleen buiten de woning toegestaan. Huisdieren zijn niet toegestaan! Aankomst eerste huurdatum na 15.00 uur; vertrek laatste huurdatum vóór 10.00 uur.
6 Klachten
Een eventuele klacht dient u ons binnen 48 uur telefonisch ter kennis te brengen. Onmiddellijk nadat de klacht ons bekend is geworden, zullen wij al het mogelijke doen om uw klacht te laten oplossen. Indien wij niet in staat blijken een redelijke oplossing te bewerkstelligen dan stellen wij alles in het werk om u een goed alternatief te kunnen aanbieden. Indien u echter zonder met ons in overleg te treden de door u gehuurde woning verlaat, verliest u het recht op schadevergoeding of recht op onze hulp bij het vinden van een passend alternatief. Mocht ondanks onze tussenkomst uw klacht niet of niet voldoende tot uw genoegen worden opgelost dan kunt u ons schriftelijk uw klacht doen toekomen. Dit dient te geschieden uiterlijk één maand na de eerste dag van de betreffende huurperiode. Onze aansprakelijkheid beperkt zich te allen tijde tot ten hoogste de volledige huursom. Voor overlast door bouw- of straatwerkzaamheden kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. In geval van geschil is mede bevoegd de rechter in het arrondissement Apeldoorn.
7. Afvoer huisvuil
U dient uw afval zelf af te voeren. Dit kan gemakkelijk bij het afvaldepot van de gemeente, tegenover onze woning op ongeveer 400 meter afstand, aan de Bundesstraße. Afval wordt in Oostenrijk gescheiden ingezameld. Gescheiden afval kan elke vrijdagmiddag gratis afgeleverd worden bij het afvaldepot van de gemeente. Niet gescheiden restafval kan daar ook ingeleverd worden tegen betaling van € 5,50 per bruine afvalzak. De openingstijden zijn op vrijdagmiddag van 13:00 tot 16:30 uur. Niet afvoeren van afval zal leiden tot het niet terugbetalen van de borg.
8. Gebruik tuin, terrassen en garageboxen. Het is niet toegestaan om weilanden van de buren te betreden.
Ons totale perceel is 850m² waar u vrij gebruik van mag maken met in acht nemen van de rust van huurders van het andere appartement. Indien gewenst mogen huurders gebruik maken van de motormaaier. Deze staat in de garage. De twee garages mogen gebruikt worden voor opslag en tafeltennis voor beide woningen. Het is niet toegestaan om de aanliggende weilanden te betreden. Betreden van de weilanden leidt tot schade aan de gewassen.
9. Reiniging
Aan het eind van elk verblijf wordt de woning gereinigd door mw. Gertraud Jakober en worden de bedden voorzien van schoon bedlinnen. Het gebruik van de handdoeken en theedoeken is gratis maar u dient deze zelf te wassen en schoon en gevouwen in de kasten op te bergen. Dit geldt ook voor eventueel extra tussentijds verwisseld bedlinnen. Als na uw vertrek blijkt dat er een complete vuile was ligt van uw vakantie, zal voor het reinigen en opbergen hiervan € 20,00 worden berekend.
10. Slaapzolder Edelweiß
De slaapzolder in Edelweiß is voorzien van 2 bedden. Het is een prima slaapplek met beperkte hoogte maar geen volwaardige slaapkamer. Het is uitermate geschikt als slaapplek voor kinderen en jongvolwassenen. Bedlinnen is aanwezig maar het bed dient zelf opgemaakt en afgehaald te worden.
1-1-2020
Fam. A. Zwerus